hello world!

Stiftelsen ble grunnlagt for Trondheims befolkning med kjernefokus på kvinner og barn.

Stiftelsen

1892 - d.d.

Formål

Styre

Ansatte

Regnskap

Vedtekter

Stiftelsens formål er å yte bidrag til beste for mennesker med omsorgsbehov, så vel fysiske som psykiske.

Bidrag skal fortrinnsvis ytes til formål som kommer en større krets mennesker med tilhørighet til Trondheim til gode (grupper, foreninger, bofellesskap o.l.). Stiftelsen skal ha et særlig ansvar for barn og kvinner.

Stiftelsen skal i tillegg ha ansvar for å opprettholde og vedlikeholde (herunder beplante) Erich Christian Dahls familiegravsted på Domkirkegården i Trondheim.

Stiftelsens formål har endret seg flere ganger siden stiftelsen ble opprettet, for å dekke aktuelle behov til enhver tid med grunnlag i Erich Christian Dahls vilje til å dekke omsorgsbehov for syke og uformuende barn og kvinner. Stiftelsen ønsker i dag i størst mulig grad å dekke omsorgsbehov for denne målgruppen som normalt ikke dekkes av det offentlige, herunder tiltak som kan initiere og igangsette tiltak på et tidligere tidspunkt enn det som er mulig for det offentlige hjelpeapparatet.

Da E C Dahls Stiftelse ble etablert 19.03.1892 var stiftelsens formål «å skaffe uformuende syge Børn fri Kur og Pleie, og ligesaa fattige fødende Kvinder frit Ophold og Pleie under deres barselsferd”, stadfestet ved kongelig resolusjon. Dette var grunnlaget for oppføringen av fødselsklinikken i E C Dahls gate på Kalvskinnet i Trondheim. Fødselsklinikken kom i drift i 1908 og klinikken ble drevet frem til 1983, da virksomheten ble overført til St Olavs Hospital.

E C Dahls Stiftelse solgte i 2002 siste del av sin faste eiendom E C Dahls gt 10 (den opprinnelige fødselsklinikken), og virksomheten ble omlagt fra eiendomsdrift til kapitalforvaltning, med formål å dele ut gavemidler i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsens grunnkapital er 25.000.000 kr.

Halvard Lauglo Øye, styreleder
halvaoey@online.no

Marit Ringseth Berg, nestleder
maringbe@gmail.com

Ingrid Finboe Svendsen
ingrid.finboe.svendsen@thomasangell.no

Inge Nordeide
nordeide.inge@gmail.com

Sigfred Ekle
sigfred.ekle@gmail.com

E C Dahls Stiftelse har ingen ansatte, men styreleder utfører administrative oppgaver som arbeidende styreleder. Styreleder utfører administrative oppgaver som arbeidende styreleder.

Kapitalforvalter

Formue AS
Thomas Angells gate 8
7011 Trondheim

 

Regnskapsfører

Formue Accounting AS
Thomas Angells gate 8
7011 Trondheim

 

Revisor

BDO AS
Munkedamsveien 45A, 0250 Oslo

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er E. C. Dahls Stiftelse.

§ 2 Stiftelsens opprettelse og form

E. C. Dahls Stiftelse er en offentlig stadfestet, ikke næringsdrivende stiftelse som er opprettet med grunnlag i Generalkonsul Erich Christian Dahls testament av 30. januar 1878.

Stiftelsens statutter ble første gang konfirmert ved kgl.res. av 19. mars 1892 og er senere endret.

§ 3 Formål

a) Stiftelsens formål er å yte bidrag til beste for mennesker med omsorgsbehov, så vel fysiske som psykiske.
Bidrag skal fortrinnsvis ytes til formål som kommer en større krets mennesker med tilhørighet til Trondheim til gode (grupper, foreninger, bofellesskap o.l.). Stiftelsen skal ha et særlig ansvar overfor barn og kvinner.

b) Stiftelsen skal ha ansvar for å opprettholde og vedlikeholde (herunder beplante) Erich Christian Dahls familiegravsted.

§ 4 Forvaltning av midlene

Stiftelsen disponerer et kapitalfond som er organisert i to delporteføljer, henholdsvis "grunnkapital" og "annen egenkapital". Grunnkapitalen er kr. 25.000.000 pr. 01.01.2014.

Grunnkapitalens realverdi skal opprettholdes til enhver tid, og skal minimum følge økningen i konsumprisutviklingen.

Som en generell målsetting skal midlene forvaltes langsiktig, og på en måte som gir høyest mulig avkastning kombinert med lavest mulig risiko. Porteføljen skal ha god spredning i ulike typer investeringer, med forskjellig forfallstidspunkt/rentebindingsperiode.

Porteføljen skal plasseres i de investeringsalternativer og innenfor de grenser som styret til enhver tid har vedtatt.

§ 5 Uttak av midler

Det er et mål at totalkapitalen skal øke tilsvarende økningen i konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå for å kunne ivareta realverdien av midlene.

Dette innebærer at det kan utdeles midler i tråd med stiftelsens formål tilsvarende realavkastningen på totalkapitalen fratrukket kostnader til drift av stiftelsen.

Det kan gjøres ett unntak på denne hovedregelen. Dersom det er aktuelt for stiftelsen å investere i eiendom eller lignende, eller å gi tilskudd til denne type investeringer, så kan også deler av "annen egenkapital" benyttes.

§ 6 Styre

Stiftelsen skal ha et styre som består av fem medlemmer, hvorav minimum to av hvert kjønn.

Styret velger og supplerer seg selv, og velger selv leder og nestleder. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets medlemmer tjenestegjør i to år om gangen. Annethvert år velges henholdsvis to og tre av styrets medlemmer, og da slik at de som har fungert lengst er på valg.

Styret beslutter årlig godtgjørelse til styrets medlemmer.

Styret skal avholde møter så ofte som det finnes nødvendig, dog minst ett for behandling av årsregnskap og årsberetning.

§ 7 Representasjon

Stiftelsens styre er stiftelsens øverste myndighet. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen blir forvaltet på lovlig og betryggende måte.

Styret kan ansette daglig leder.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap.

§ 8 Regnskap – revisjon

Stiftelsens styre skal sørge for at det føres regnskap for stiftelsens virksomhet.

Stiftelsens regnskap skal revideres av revisor. Stiftelsens revisor velges av det organ som velger stiftelsens styre.

Revisors godtgjørelse fastsettes av styret.

Stiftelsens vedtekter ble sist endret etter vedtak 15.11.2017 i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

E C Dahls Stiftelse

Org. nr. 975 786 706

Forretningsadresse:
c/o Formuesforvaltning Forretningsførsel AS
Thomas Angells gate 8
7011 Trondheim

Stiftelsen
GavemidlerHistorien
Kontakt