hello world!

Personvernerklæring for E C Dahls Stiftelse, fastsatt av styret for E C Dahls Stiftelse i styremøte 04.09.2018.

1. Innledning

E C Dahls Stiftelse, adresse c/o Formue Accounting AS, Thomas Angells gate 8, 7011 Trondheim, er behandlingsansvarlig for registering av personopplysninger i forbindelse med virksomheten og realisering av formålet som er å yte bidrag til beste for mennesker med omsorgsbehov, så vel fysiske som psykiske. Bidrag skal fortrinnsvis ytes til formål som kommer en større krets mennesker med tilhørighet til Trondheim til gode (grupper, foreninger, bofellesskap o.l.). Stiftelsen skal ha et særlig ansvar overfor barn og kvinner.

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger.

Stiftelsen er opptatt av personvernet til personer hvor Stiftelsen har registrert personopplysninger:

  • Styremedlemmer
  • Leverandører
  • Personer, grupper, foreninger, lag/fellesskap med videre, som søker om bidrag fra stiftelsen

For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer.

2. Formålet med behandlingen

For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må stiftelsen behandle visse personopplysninger. Vi benytter personopplysninger kun til følgende formål:

  1. Ivareta stiftelsens løpende drift i samsvar med lov og forskrift, herunder registrere personopplysninger for styrets medlemmer

  2. Engasjement av leverandører for å opprettholde stiftelsens virksomhet og ideelle mål i samsvar med styrets beslutning

  3. Behandle søknader om bidrag fra stiftelsen, herunder velge ut hvem som skal motta støtte samt foreta utbetaling av bidrag i samsvar med styrets beslutning

3. Hvilke personopplysninger behandles

Kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre formålet og virksomheten.

4. Behandlingsgrunnlag

Stiftelsen har ifølge personopplysningsloven rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre formålet.

Stiftelsen mottar samtykke fra personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, gjennom å oppfylle avtaler med personen, eller en konkret aksept fra personen, basert på Stiftelsens vilkår for samhandling.

5. Sikkerhet

Stiftelsen vil kontinuerlig påse at personopplysninger ikke blir misbrukt, og at de er korrekte.

6. Personopplysninger til tredjeparter

Stiftelsen kan gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre formålet.
Stiftelsen inngår databehandleravtaler med underleverandører som kan få tilgang til personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Stiftelsen.
Personopplysninger kan bli utlevert til tredjeparter som befinner seg utenfor EØS-området i forbindelse med realisering av formålet.

7. Rettigheter / innsyn

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan kreve innsyn i opplysningene, og kreve retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av personopplysninger, samt protestere mot bruken av dem.

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan be om dataportabilitet, det vil si at personopplysninger registrert hos Stiftelsen kan overføres til en tredjemann.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Stiftelsen har lagret kan sendes til styrets formann.

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener Stiftelsen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene.

8. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Stiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, med mindre Stiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene.

--- 0 ---

Denne personvernerklæring er fastsatt av styret for E C Dahls Stiftelse i styremøte 04.09.2018

Stiftelsen
GavemidlerHistorien
Kontakt